بازدید رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاههای ایرانی از دانشگاه آلیکانته

Primary tabs

Home > News > بازدید رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاههای ایرانی از دانشگاه آلیکانته

بازدید رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاههای ایرانی از دانشگاه آلیکانته

Date: 
Wednesday, June 1, 2016 to Friday, June 3, 2016

بازدید رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاه‌های ایرانی از دانشگاه آلیکانته، 12 تا 14 خرداد 1395
سه نماینده از هر یک از دانشگاه‌های ایرانی حاضر در طرح قرار است خردادماه امسال به اسپانیا سفر کنند تا از دانشگاه آلیکانته و چند دانشگاه دیگر در اسپانیا بازدید کرده و دربارۀ راهبردها و الگوهای مختلف بین‌المللی سازی در آن دانشگاه ها، نحوۀ تسهیل فرایند «آموزش از طریق همتا» و ایجاد توان مدیریتی در سطح راهبردی در دانشگاه‌های ایرانی به بحث پردازند. محورهای اصلی این سفر عبارت خواهد بود از:

  • بحث دربارۀ الگوهای حمایتی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اروپا؛ ارائۀ سخنرانی‌های کاربردی توسط طرفین اروپایی و تبادل تجربیات و دیدگاه‌های دوطرف دربارۀ نقاط ضعف و قوت خود؛
  • برگزاری جلسات تخصصی با معاونان و رؤسای دانشگاه‌های ایرانی؛
  • فراهم آوردن بستری برای توسعۀ راهبردهای سازمانی در زمینۀ بین‌المللی سازی آموزش عالی.