بازدید کارکنان دفاتر بینالملل دانشگاههای ایرانی از دانشگاه اف اچ یوآنیم، گراتس

Primary tabs

Home > News > بازدید کارکنان دفاتر بینالملل دانشگاههای ایرانی از دانشگاه اف اچ یوآنیم، گراتس

بازدید کارکنان دفاتر بینالملل دانشگاههای ایرانی از دانشگاه اف اچ یوآنیم، گراتس

Date: 
Wednesday, April 27, 2016 to Friday, April 29, 2016

8 تا 10 اردیبهشت 1395
در اردیبهشت‌ماه 1395 هیأتی متشکل از کارشناسان 6 دانشگاه ایرانی حاضر در طرح به گرتس اتریش سفر کردند تا از دانشگاه اف اچ یوانیم این شهر بازدید کنند. هدف از این سفر، تبادل نظر دربارۀ فرایندهای مختلف بین‌المللی و مهارت‌های مدیریتی دانشگاه اتریشی، آسان‌سازی فرایند «یادگیری از طریق همتا» و ایجاد توان راهبری در سطح دفاتر روابط بین‌الملل بود. از اقدامات عمدۀ این بازدید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  1. بحث و تبادل نظر دربارۀ الگوهای دفاتر بین‌المللی دانشگاه‌های اروپایی؛ ارائۀ سخنرانی‌های کاربردی توسط طرفین اروپایی دربارۀ تجربیات بین‌المللی آنها؛ و بحث دربارۀ جزئیات محدودیت‌های دفاتر بین‌لمللالملل دانشگاه های ایرانی؛
  2. برگزاری جلساتی با کارشناسان دفاتر بین‌الملل دانشکده‌های مختلف دانشگاه اف اچ یوانیم و سایر دانشگاه‌های گرتس؛
  3. ایجاد بستری برای ارائۀ خدمات بین‌المللی توسط دفاتر بین‌الملل.