دربارۀ طرح

×

Error message

 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given in format_date() (line 2083 of /var/www/html/drupal-ihei.eu/includes/common.inc).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in format_date() (line 2093 of /var/www/html/drupal-ihei.eu/includes/common.inc).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given in format_date() (line 2083 of /var/www/html/drupal-ihei.eu/includes/common.inc).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in format_date() (line 2093 of /var/www/html/drupal-ihei.eu/includes/common.inc).
Home > Node > دربارۀ طرح > Devel > دربارۀ طرح
TokenValue
[node:field_partner_s_acronym]
[node:author]admin
[node:author:field_address]
[node:author:field_county_state]Spain
[node:author:created]Wed, 31/10/2012 - 19:45
[node:author:created:custom:?]
[node:author:created:day]31
[node:author:created:long]Wednesday, October 31, 2012 - 19:45
[node:author:created:medium]Wed, 31/10/2012 - 19:45
[node:author:created:month]Oct
[node:author:created:raw]1351709112
[node:author:created:short]31/10/2012 - 19:45
[node:author:created:since]8 years 5 months
[node:author:created:day_monthname]31 October
[node:author:field_department]
[node:author:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/user/1/edit
[node:author:mail]sysadmin.ipr-helpdesk@ua.es
[node:author:field_first_name]Admin
[node:author:field_institution_name_]
[node:author:last-login]Fri, 08/01/2021 - 09:37
[node:author:field_last_name]Admin
[node:author:original]
[node:author:picture]
[node:author:picture:basename]
[node:author:picture:extension]
[node:author:picture:fid]
[node:author:picture:size-raw]
[node:author:picture:name]
[node:author:picture:size]
[node:author:picture:mime]
[node:author:picture:original]
[node:author:picture:owner]
[node:author:picture:path]
[node:author:picture:timestamp]
[node:author:picture:url]
[node:author:field_position]admin
[node:author:field_post_code]03001
[node:author:roles]authenticated user, administrator
[node:author:roles:count]2
[node:author:roles:first]authenticated user
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:join-path]authenticated-user/administrator
[node:author:roles:keys]2, 3
[node:author:roles:keys:count]2
[node:author:roles:keys:first]2
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:join-path]2/3
[node:author:roles:keys:last]3
[node:author:roles:keys:reversed]3, 2
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:roles:last]administrator
[node:author:roles:reversed]administrator, authenticated user
[node:author:roles:reversed:count]2
[node:author:roles:reversed:first]administrator
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:join-path]administrator/authenticated-user
[node:author:roles:reversed:keys]3, 2
[node:author:roles:reversed:last]authenticated user
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:value:?]
[node:author:field_telephone]
[node:author:field_title]
[node:author:field_town]Alicante
[node:author:url]http://www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:author:url:absolute]http://www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:author:url:args]users, admin
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:args:first]users
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:join-path]users/admin
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:args:last]admin
[node:author:url:args:reversed]admin, users
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:brief]www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:author:url:path]users/admin
[node:author:url:relative]/fa/users/admin
[node:author:url:unaliased]http://www.ihei.eu/fa/user/1
[node:author:url:unaliased:absolute]http://www.ihei.eu/fa/user/1
[node:author:url:unaliased:args]user, 1
[node:author:url:unaliased:brief]www.ihei.eu/fa/user/1
[node:author:url:unaliased:path]user/1
[node:author:url:unaliased:relative]/fa/user/1
[node:author:uid]1
[node:author:piwik-role-ids]2,3
[node:author:piwik-role-names]authenticated user,administrator
[node:author:name]admin
[node:field_body]
[node:body]

طرح «بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی از چالش‌ها و توانایی‌های موجود در حوزۀ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی در سطح ملی و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و فنی در سطح دانشگاهی خواهد داشت. این طرح قصد دارد بین‌المللی سازی کارآمد را ترویج داده و با پرورش منابع انسانی کارآمد، به کارآمد سازی فرآیند بین‌المللی سازی کمک کرده و جمعی از منابع انسانی کارآزموده در این زمینه را گرد هم آورد تا با استفاده از ابزارها و روشهای جدید، دست به اصلاحات مؤثری زنند. هدف نهایی این برنامه، تقویت ظرفیتهای بین‌المللی دانشگاهی از طریق ایجاد برنامه های عملیاتی راهبردی و راهبردهای مشترک به منظور مدیریت بهینۀ دفاتر روابط بین‌الملل در دانشگاه‌هاست.
این برنامه چهار هدف مشخص را دنبال می کند:

 • بروز رسانی دفاتر روابط بین‌الملل شش دانشگاه ایرانی از طریق بروز رسانی تجهیزات رایانه ای و ظرفیت سازی در این دانشگاه‌ها (برگزاری کارگاه های «تربیت مدرس» و بازدید از ساختار دفاتر بین‌الملل دانشگاه های اروپایی). دانشگاه‌ها نتایج برنامه را اطلاع رسانی خواهند کرد و بدین طریق، بر سایر دانشگاه های کشور تاثیر خواهند داشت.
 • نگارش دو سند مهم و تاثیر گذار در سطح خرد و کلان: یک «سند پیش‌نویس در زمینۀ تطبیق واحدهای درسی و تبادل دانشجویان و استادان در نظام آموزش عالی بین‌المللی» که در حلّ یکی از چالشهای عمدۀ بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران خواهد کوشید، و دیگری، یک «سند راهنمای مدیریت دفاتر روابط بین‌الملل در جمهوری اسلامی ایران» که با هدف یکسان سازی فرایندهای بین‌المللی در سطح دانشگاهی ایجاد خواهد شد.
 • ایجاد نخستین شبکۀ ملی دفاتر روابط بین‌الملل دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران؛
 • تقویت گفتمان دانشگاهی در سطح ملی، ارتقاء سطح آگاهی از اهمیت روابط بین‌الملل، و ایجاد راهبردهایی برای توسعۀ آن، به خصوص در زمینۀ تطبیق واحدهای درسی و تبادل دانشجویان.
[node:field_timeline_caption_text]
[node:comment-count]0
[node:nid]270
[node:content-type]Basic page
[node:content-type:description]Use basic pages for your static content, such as an 'About us' page.
[node:content-type:i18n-description]Use basic pages for your static content, such as an 'About us' page.
[node:content-type:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/admin/structure/types/manage/page
[node:content-type:machine-name]page
[node:content-type:i18n-name]Basic page
[node:content-type:node-count]5
[node:content-type:name]Basic page
[node:field_timeline_credit_text]
[node:field_event_date]
[node:changed]Mon, 09/05/2016 - 14:45
[node:changed:custom:?]
[node:changed:day]09
[node:changed:long]Monday, May 9, 2016 - 14:45
[node:changed:medium]Mon, 09/05/2016 - 14:45
[node:changed:month]May
[node:changed:raw]1462797938
[node:changed:short]09/05/2016 - 14:45
[node:changed:since]4 years 11 months
[node:changed:day_monthname]09 May
[node:created]Mon, 08/02/2016 - 17:21
[node:created:custom:?]
[node:created:day]08
[node:created:long]Monday, February 8, 2016 - 17:21
[node:created:medium]Mon, 08/02/2016 - 17:21
[node:created:month]Feb
[node:created:raw]1454948477
[node:created:short]08/02/2016 - 17:21
[node:created:since]5 years 2 months
[node:created:day_monthname]08 February
[node:field_timeline_dates]
[node:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/node/270/edit
[node:field_events_images]
[node:field_files]
[node:field_flexslider_example_image]
[node:field_flexslider_example_slidesh]
[node:field_image]
[node:last-view]
[node:last-view:custom:?]
[node:last-view:day]11
[node:last-view:long]Sunday, April 11, 2021 - 17:11
[node:last-view:medium]Sun, 11/04/2021 - 17:11
[node:last-view:month]Apr
[node:last-view:raw]1618153866
[node:last-view:short]11/04/2021 - 17:11
[node:last-view:since]0 sec
[node:last-view:day_monthname]11 April
[node:field_timeline_media_image]
[node:comment-count-new]
[node:field_simplenews_term]
[node:total-count]
[node:original]
[node:original:source:field_video__youtube_image_url]http://www.ihei.eu/sites/default/files/youtube/.png
[node:original:source:field_video__youtube_video_url]http://www.youtube.com/watch?v=
[node:original:field_video__youtube_image_url]http://www.ihei.eu/sites/default/files/youtube/.png
[node:original:field_video__youtube_video_url]http://www.youtube.com/watch?v=
[node:field_partner_s_country]
[node:field_partner_s_website]
[node:field_resources_attachment]
[node:field_resources_image]
[node:vid]268
[node:log]
[node:vsx_slide_image]
[node:vsx_slide_order]
[node:field_slideshow_page]
[node:summary]

طرح «بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی از چالش‌ها و توانایی‌های موجود در حوزۀ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی در سطح ملی و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و فنی در سطح دانشگاهی خواهد داشت. این طرح قصد دارد بین‌المللی سازی کارآمد را ترویج داده و با پرورش منابع انسانی کارآمد، به کارآمد سازی فرآیند بین‌المللی سازی کمک کرده و جمعی از منابع انسانی کارآزموده در این زمینه را گرد هم آورد تا با استفاده از ابزارها و روشهای جدید، دست به اصلاحات مؤثری زنند.

[node:field_cats]
[node:title]دربارۀ طرح
[node:source]About IHEI
[node:source:field_partner_s_acronym]
[node:source:author]admin
[node:source:author:field_address]
[node:source:author:field_county_state]Spain
[node:source:author:created]Wed, 31/10/2012 - 19:45
[node:source:author:created:custom:?]
[node:source:author:created:day]31
[node:source:author:created:long]Wednesday, October 31, 2012 - 19:45
[node:source:author:created:medium]Wed, 31/10/2012 - 19:45
[node:source:author:created:month]Oct
[node:source:author:created:raw]1351709112
[node:source:author:created:short]31/10/2012 - 19:45
[node:source:author:created:since]8 years 5 months
[node:source:author:created:day_monthname]31 October
[node:source:author:field_department]
[node:source:author:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/user/1/edit
[node:source:author:mail]sysadmin.ipr-helpdesk@ua.es
[node:source:author:field_first_name]Admin
[node:source:author:field_institution_name_]
[node:source:author:last-login]Fri, 08/01/2021 - 09:37
[node:source:author:field_last_name]Admin
[node:source:author:original]
[node:source:author:picture]
[node:source:author:picture:basename]
[node:source:author:picture:extension]
[node:source:author:picture:fid]
[node:source:author:picture:size-raw]
[node:source:author:picture:name]
[node:source:author:picture:size]
[node:source:author:picture:mime]
[node:source:author:picture:original]
[node:source:author:picture:owner]
[node:source:author:picture:path]
[node:source:author:picture:timestamp]
[node:source:author:picture:url]
[node:source:author:field_position]admin
[node:source:author:field_post_code]03001
[node:source:author:roles]authenticated user, administrator
[node:source:author:roles:count]2
[node:source:author:roles:first]authenticated user
[node:source:author:roles:join:?]
[node:source:author:roles:join-path]authenticated-user/administrator
[node:source:author:roles:keys]2, 3
[node:source:author:roles:last]administrator
[node:source:author:roles:reversed]administrator, authenticated user
[node:source:author:roles:value:?]
[node:source:author:field_telephone]
[node:source:author:field_title]
[node:source:author:field_town]Alicante
[node:source:author:url]http://www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:source:author:url:absolute]http://www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:source:author:url:args]users, admin
[node:source:author:url:brief]www.ihei.eu/fa/users/admin
[node:source:author:url:path]users/admin
[node:source:author:url:relative]/fa/users/admin
[node:source:author:url:unaliased]http://www.ihei.eu/fa/user/1
[node:source:author:uid]1
[node:source:author:piwik-role-ids]2,3
[node:source:author:piwik-role-names]authenticated user,administrator
[node:source:author:name]admin
[node:source:field_body]
[node:source:body]

IHEI will have strong impact and increase national level awareness on challenges and existing initiatives in internationalisation of higher education institutions; enhance human, organisational and technical capacities at institutional levels to promote efficient internationalisation and create a pool of qualified human resources to effectively implement reforms, using modern tools and methodologies, and finally strengthen the international institutional capacities, through development of international strategic action plans and joint strategies for efficient management of International Relations Offices.

Specifically the project has 4 main aims:

 • Modernise International Relations Offices of 6 Iranian universities via updating of IT system and capacity building (“train the trainer” workshops and visits to European international relations structures). Partners will disseminate project results in each region generating national level impact.
 • Draft 2 important documents for impact at macro and micro level: “White Paper for credit recognition and international higher education mobility in the Islamic Republic of Iran”, addressing one of the main difficulties for internationalisation of Iranian higher education and “International Relations Office Management Guide in the Islamic Republic of Iran”, for the harmonisation of international practices at institutional level.
 • Set-up the 1st National Network in International Relations in higher education in the Islamic Republic of Iran;
 • Promote national level dialogue to increase awareness of the importance of international relations and develop strategies for its development, especially regarding credit recognition and student mobility.
[node:source:field_timeline_caption_text]
[node:source:comment-count]0
[node:source:nid]19
[node:source:content-type]Basic page
[node:source:content-type:description]Use basic pages for your static content, such as an 'About us' page.
[node:source:content-type:i18n-description]Use basic pages for your static content, such as an 'About us' page.
[node:source:content-type:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/admin/structure/types/manage/page
[node:source:content-type:machine-name]page
[node:source:content-type:i18n-name]Basic page
[node:source:content-type:node-count]5
[node:source:content-type:name]Basic page
[node:source:field_timeline_credit_text]
[node:source:field_event_date]
[node:source:changed]Tue, 28/03/2017 - 11:19
[node:source:changed:custom:?]
[node:source:changed:day]28
[node:source:changed:long]Tuesday, March 28, 2017 - 11:19
[node:source:changed:medium]Tue, 28/03/2017 - 11:19
[node:source:changed:month]Mar
[node:source:changed:raw]1490692754
[node:source:changed:short]28/03/2017 - 11:19
[node:source:changed:since]4 years 2 weeks
[node:source:changed:day_monthname]28 March
[node:source:created]Sun, 04/11/2012 - 18:27
[node:source:created:custom:?]
[node:source:created:day]04
[node:source:created:long]Sunday, November 4, 2012 - 18:27
[node:source:created:medium]Sun, 04/11/2012 - 18:27
[node:source:created:month]Nov
[node:source:created:raw]1352050078
[node:source:created:short]04/11/2012 - 18:27
[node:source:created:since]8 years 5 months
[node:source:created:day_monthname]04 November
[node:source:field_timeline_dates]
[node:source:edit-url]http://www.ihei.eu/fa/node/19/edit
[node:source:field_events_images]
[node:source:field_files]
[node:source:field_flexslider_example_image]
[node:source:field_flexslider_example_slidesh]
[node:source:field_image]
[node:source:last-view]
[node:source:last-view:custom:?]
[node:source:last-view:day]11
[node:source:last-view:long]Sunday, April 11, 2021 - 17:11
[node:source:last-view:medium]Sun, 11/04/2021 - 17:11
[node:source:last-view:month]Apr
[node:source:last-view:raw]1618153866
[node:source:last-view:short]11/04/2021 - 17:11
[node:source:last-view:since]0 sec
[node:source:last-view:day_monthname]11 April
[node:source:field_timeline_media_image]
[node:source:comment-count-new]
[node:source:field_simplenews_term]
[node:source:total-count]
[node:source:original]
[node:source:original:field_video__youtube_image_url]
[node:source:original:field_video__youtube_video_url]
[node:source:field_partner_s_country]
[node:source:field_partner_s_website]
[node:source:field_resources_attachment]
[node:source:field_resources_image]
[node:source:vid]19
[node:source:log]
[node:source:vsx_slide_image]
[node:source:vsx_slide_order]
[node:source:field_slideshow_page]
[node:source:summary]

IHEI will have strong impact and increase national level awareness on challenges and existing initiatives in internationalisation of higher education institutions; enhance human, organisational and technical capacities at institutional levels to promote efficient internationalisation and create a pool of qualified human resources to effectively implement reforms, using modern tools and methodologies, and finally strengthen the international institutional capacities, through

[node:source:field_cats]
[node:source:title]About IHEI
[node:source:field_partner_s_type]
[node:source:url]http://www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:absolute]http://www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:args]node, 19
[node:source:url:args:count]2
[node:source:url:args:first]node
[node:source:url:args:join:?]
[node:source:url:args:join-path]node/19
[node:source:url:args:keys]0, 1
[node:source:url:args:last]19
[node:source:url:args:reversed]19, node
[node:source:url:args:value:?]
[node:source:url:brief]www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:path]node/19
[node:source:url:relative]/fa/node/19
[node:source:url:unaliased]http://www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:unaliased:absolute]http://www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:unaliased:args]node, 19
[node:source:url:unaliased:brief]www.ihei.eu/fa/node/19
[node:source:url:unaliased:path]node/19
[node:source:url:unaliased:relative]/fa/node/19
[node:source:field_events_venue]
[node:source:field_video]
[node:source:field_video__youtube_image_url]
[node:source:field_video__youtube_video_url]
[node:source:day-count]
[node:source:field_what_we_offer]
[node:source:field_where_we_are]
[node:source:field_who_we_are]
[node:source:language]en
[node:field_partner_s_type]
[node:url]http://www.ihei.eu/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
[node:url:absolute]http://www.ihei.eu/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
[node:url:args]دربارۀ-طرح
[node:url:args:count]1
[node:url:args:first]دربارۀ-طرح
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:join-path]دربارۀ-طرح
[node:url:args:keys]0
[node:url:args:keys:count]1
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:join-path]0
[node:url:args:keys:last]0
[node:url:args:keys:reversed]0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:args:last]دربارۀ-طرح
[node:url:args:reversed]دربارۀ-طرح
[node:url:args:reversed:count]1
[node:url:args:reversed:first]دربارۀ-طرح
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:join-path]دربارۀ-طرح
[node:url:args:reversed:keys]0
[node:url:args:reversed:last]دربارۀ-طرح
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:value:?]
[node:url:brief]www.ihei.eu/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
[node:url:path]دربارۀ-طرح
[node:url:relative]/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
[node:url:unaliased]http://www.ihei.eu/fa/node/270
[node:url:unaliased:absolute]http://www.ihei.eu/fa/node/270
[node:url:unaliased:args]node, 270
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:join-path]node/270
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:args:last]270
[node:url:unaliased:args:reversed]270, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:brief]www.ihei.eu/fa/node/270
[node:url:unaliased:path]node/270
[node:url:unaliased:relative]/fa/node/270
[node:field_events_venue]
[node:field_video]
[node:field_video__youtube_image_url]http://www.ihei.eu/sites/default/files/youtube/.png
[node:field_video__youtube_video_url]http://www.youtube.com/watch?v=
[node:day-count]
[node:field_what_we_offer]
[node:field_where_we_are]
[node:field_who_we_are]
[node:language]fa